Nền đá hoang tàn
Lung linh bóng nắng
Bụt hiện dung nhan

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.