Ngày hội anh đào hoa,
Rộn ràng Kinh Phố chân vui bước,
Chín vạn chín nghìn nhà


- Thưc tế là chín mươi tám ngàn hộ ở Kinh Đô thời bấy giờ

Nguồn: Trần Thiên Linh Thoại, 983 bài cú, Matsuo Bashō (Tùng Vĩ Ba Tiêu), NXB Thanh Niên, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)