Mụ Anh rực rỡ hồng:
Sợ già rồi sắc cũng thành không,
Nên vội vàng khoe thắm.


- Mụ Anh: anh đào tám lớp cánh, lúc nơt hoa không có lá do lá mọc trễ hơn hoa

Nguồn: Trần Thiên Linh Thoại, 983 bài cú, Matsuo Bashō (Tùng Vĩ Ba Tiêu), NXB Thanh Niên, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)