Trăng đi... người theo chân...
Lữ quán đây... trăng nghỉ ngoài sân...
Người cũng vào luôn nhé!


Nguồn: Trần Thiên Linh Thoại, 983 bài cú, Matsuo Bashō (Tùng Vĩ Ba Tiêu), NXB Thanh Niên, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)