Rằng sống ít – chẳng có gì phải tiếc
Rằng ít cho – thì cũng chẳng đắng cay
Kẻ sống nhiều là trong thời đại này
Cho tất cả – người đã cho bài hát.