– Đã đến lúc! Dành cho ngọn lửa này –
Ngươi già rồi đó!
– Tình yêu còn già hơn tôi!
– Ngọn đồi!
Năm mươi mùa xuân rồi đó!
– Tình yêu còn già hơn nữa:
Tình già như rắn, như cây mộc tặc
Tình già hơn màu hổ phách
Già hơn tất cả những con tàu
Già hơn biển cả, già hơn đá…
Nhưng trong lòng này có một nỗi đau
Còn già hơn cả tình yêu nữa.
1940