Bảy quả đồi như bảy quả chuông
Trên bảy quả chuông - những tháp chuông
Đếm tất cả - bốn mươi lần bốn chục
Thất sơn khâu bảy quả đồi chuông

Tôi sinh ra vào đúng ngày vàng
Chuông ngân vang ngày lễ thánh gioan
Nhà - bánh ngọt, còn xung quanh hàng giậu
Những nhà thờ nho nhỏ những chóp vàng

Tôi yêu sao yêu quá tiếng chuông đầu
Như các sơ tuôn đến buổi lễ chầu
Yêu tiếng rít trong lò và giấc nồng cháy bỏng
Lẫn bà lang hàng xóm chốn sân vườn

Hãy dẫn tôi cả Maxcơva du thủ
Bọn tiên si, trộm cắp, tâm thần
Đức cha ơi, bít miệng con chặt nữa
Bằng đất Maxcơva vang vọng chuông ngân