Những vần thơ đến từ trong mơ
Tôi sáng tạo ra nhưng không hề viết
Khi tỉnh giấc những vần thơ không viết ấy
Đã vụt tan cũng với giấc mơ

Tôi đã tự trách cặp mắt mình
Vì sao lại thức?
Từ khi thức tôi liền ra lệnh
Hãy tìm lại cho tôi những gì đã mất
Những vần thơ đã được viết trong mơ
Hãy đọc to lên, hãy ghi hãy trở về
Với giấc ngủ cùng với những giấc mơ
Hãy mang trả tôi những vần thơ
Mà tôi vừa đánh mất
Đê tôi chép lại...

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)