Gió mây chợt biến
Quân phiệt lại khai chiến
Dội luồng oán hận khắp nhân dân
Giấc mộng kê vàng lại hiện

Cờ hồng vượt khỏi Đinh Giang
Thẳng xuống Long Nham, Thượng Hàng
Thu nhặt âu vàng một mảnh
Rộn ràng chia ruộng chia nương

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)