Gió xuân phơ phất liễu thêm xuân
Nghiêu Thuấn là đây sáu ức dân
Mưa đỏ tự dâng cơn sóng lớn
Non xanh khéo bắc nhịp cầu thân
Cuốc vang năm núi trời rung động
Tay khuấy ba sông nước chuyển vần
Thử hỏi Ôn Thần đâu lối tránh?
Lửa hồng thuyền giấy tiễn đưa chân

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.