Lá nhuốm sương thu rừng đỏ thắm
Thiên binh khí giận át Vân Hán
Mây phủ Long Cương mờ vạn ngọn
Cùng reo lớn:
Trước vừa bắt được Trương Huy Toản

Hai chục vạn quân đánh vào Cám
Ngang trời gió giục mây cuồn cuộn
Dấy đông công nông hàng vạn vạn
Quyết lòng cản
Dưới núi Bất Chu cờ hồng rạng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)