Quốc khánh năm 1950 xem kịch, tiên sinh Liễu Á Tử trên chiếu làm bài “Hoán khê sa”, nhân đó hoạ vần.

Xích Huyện đêm trường khó sáng lên
Trăm năm lũ quỷ múa quàng xiên
Nhân dân năm ức chẳng đoàn viên

Một tiếng gà kêu thiên hạ sáng
Muôn phương tấu nhạc có Vu Điền
Nhà thơ hứng thú thật vô biên

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)