Sớm
Hái bông hoa hồng
Chiều
Gai cào mộng mị.

Sẹo
Lên xanh biếc thế
Gai
Trong hồn đơm hoa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]