Tôi thích
Lừa dối.
Rất là thích.
Nhất là
Tự lừa dối mình.

Hoàn toàn
Vô tư

Bằng niềm hy vọng.