Tôi sẽ đợi em
Thêm một chút.
Sau đó…
Thêm một chút nữa thôi
Tôi sẽ đợi em.
Và mỗi một chút nữa tiếp theo
Tôi cũng sẽ
Đợi em.