Đôi khi...
Có lẽ thường xuyên hơn
Từng đôi lúc một
Và không nhiều hơn từng phút từng giờ,
Tôi như gã mặt trơ,
Đã thử
Chạm vào
Những suy nghĩ thầm kín của em...
Bằng những suy nghĩ thầm kín
Của mình.