Anh không biết, tại sao anh
Và anh không biết, tại sao em.

Nhưng anh biết chắc chắn rằng
Ít ra, cuối cùng

Em không cần phải sợ
Cũng không cần xin lỗi.

Đơn giản vì em biết

Tại sao.