Đăng ngày 03/05/2020 07:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi @ MINH HÙNG PY vào 03/05/2020 07:27, số lượt xem: 231

Những lần Bắc thuộc rất điêu linh
Bọn cướp xâm lăng đoạ nước mình
Thu nạp trống đồng xây dựng giới (1)
Truy tìm sách quý chở về dinh (2)
Sức người, bóc lột nòi dân Việt
Văn hoá, diệt trừ giống tộc Kinh
Xảo quyệt, tham tàn xưa bản chất
Nay còn tiếp tục thói lưu manh!

Tuy hoà, 24/4/2020
(1) Sau khi Mã Viện đàn áp xong cuộc Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng (40-43 TL) thì thu gom trống đồng nấu chảy ra, đúc thành cột đem chôn để làm mốc giới phần đất mà hắn bình định được (còn thì chở về làm chiến lợi phẩm). Tương truyền Mã Viện còn đặt ra lời nguyền: “Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt” (Cột đồng gãy thì văn minh Giao Chỉ bị diệt).
(2) Trong cuộc xâm lược nước ta (1406-1407), Minh Thành Tổ Chu Đệ đã lịnh cho các tướng của mình tiêu huỷ bia kí còn sách sử, thơ văn,... thì chở về Kim Lăng hòng triệt tiêu văn hiến Đại Việt.