Hiển hách công lao thế tộc Trần
Tướng tài, binh nhuệ với minh quân
Ba lần đánh bại người Mông-Thát
Nhất lượt hoà thân họ Chế-Chàm (1)
Hào khí Đông A (2) bừng cả nước
Tinh thần Đại Việt nở toàn dân
Bóng thù quét sạch ngoài biên ải
Trăm họ muôn nhà hưởng phúc ân.

Tuy Hoà, 20/8/2017
(1) Năm 1306, Huyền Trân công chúa được gả cho Quốc vương Chiêm Thành là Chế Mân (tiếng Phạn: Jaya Sinhavarman III) để đổi lấy hai châu Ô, Lý (từ đèo Hải Vân, Thừa Thiên - Huế đến phía bắc Quảng Trị ngày nay).
(2) Theo lối chiết tự, Trần còn được gọi ẩn dụ là Đông A (do chữ Trần 陳 được ghép từ hai thành phần là Đông (東) và A (阿)). Khi nhà Trần tại Việt Nam giành chiến thắng trong ba cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên, khí thế chiến đấu của quân dân nhà Trần được gọi là “hào khí Đông A”.