Nhạc trận Tây Sơn tiếng nổi dồn
Quân tình thế lực chuyển càn khôn
Cờ đào, áo vải bay tung gió
Tượng chiến, binh xa tấn bạt đồn
Xoài-Rạch(1) trăm thuyền thây ngập bãi
Đa-Hồi(2) vạn mã xác đầy non
Mấy tràng trống giục tan tành giặc
Chiến cuộc hào hùng viết sử son.

Qui Nhơn, 12/6/2017
(1) Trận Xoài Mút-Rạch Gầm đánh thắng quân Xiêm (nay là Thái Lan).
(2) Trận Đống Đa-Ngọc Hồi đánh thắng quân Mãn Thanh (nay là Trung Quốc).