Sương gió gieo buồn một sớm đông
Nhà em pháo nổ, rượu cay nồng
Kiệu hoa sẵn đợi nơi đầu cổng
Thuyền lá đương chờ ở bến sông
Qua đứng bên này luôn dõi ngóng
Bậu về phương ấy có theo trông
Lời xưa thệ ước đành chôn mộng
Tiễn bước người đi nhạt cõi lòng!

Tuy Hoà, 18/01/2018