Trường tản em về lại bến sông
Chuyến đò xuôi ngược có người trông
Áo dài sắc nhuộm nhành lan trắng
Tập vở màu in cánh phượng hồng
Thuở ấy bên nhau nhiều kỉ niệm
Bây chừ cách biệt lắm hoài mong
Tình xưa ẩn giấu vào tâm khảm
Ai đã thầm yêu chẳng nặng lòng!

Tuy Hoà, 25/11/2017