Đà Rằng (1) đoạn cuối hạ sông Ba (2)
Một nhánh vòng qua mộ tháp già (3)
Sản vật dồi dào con chạch cá (4)
Ruộng vườn màu mỡ đất phù sa
Mùa lên khắp ngõ vương mùi rạ
Xuân đến mọi nhà rợp sắc hoa
Thương mẹ sớm hôm từng vất vả
Cuộc đời khôn lớn nặng tình cha!

Tuy Hoà, 31/12/2017
(1) Đoạn hạ lưu sông Ba trong tỉnh Phú Yên gọi là sông Đà Rằng.
(2) Sông Ba bắt nguồn Trường Sơn chảy qua 3 tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Phú Yên.
(3) Tức tháp Nhạn bên tả ngạn cửa nhánh sông Đà Rằng.
(4) Là con cá chạch còn gọi là cá nhét.