Anh hùng áo vải đất Tây Sơn
Khởi nghĩa vùng lên ở núi non
Đánh Mãn Thanh kia thầy bạt vía
Đuổi Xiêm La nọ tớ kinh hồn
Tài cao trí dũng khôn người sánh
Thao lược can trường khó kẻ hơn
Một dải sơn hà nay gắn lại
Ngoại bang vỡ mộng luống căm hờn! (1)

Qui Nhơn, 13/6/2017
(1) Nguyễn Huệ được xếp vào danh sách 14 vị anh hùng tiêu biểu nhất của dân tộc Việt Nam.