Có con bò tót từ phương Bắc
Điên cuồng, ngang ngược xuống nhà Nam
Giương đôi mắt dại nhìn lấm lét
Nghểnh cái cặp sừng rất nhở nham

Nó đưa chiếc lưỡi dài gớm ghiếc
Toan liếm hết vùng cỏ của ta
Dã tâm chiếm trọn làm riêng nó
Hung bạo, tham lam thói gian tà!

Tuy hoà, 25/7/2019