Con dân đất Việt tự ngàn xưa
Bất khuất, hiên ngang chả chịu vừa
Phương bắc giặc Ân sang quấy nhiễu
Thiên Vương Phù Đổng đánh chào thua

Thục Vương ngày trước chẳng phòng xa
Kết nghĩa sui gia với Triệu Đà
Nước mất nhà tan gương vẫn đó
Đất bằng nổi sóng dậy can qua

Sang thời Đông Hán giặc càng hung
Nhị nữ Trưng Vương quật khởi cùng
Hợp Phố, Cửu Chân,... đều hưởng ứng
Lĩnh Nam một cõi rất kiêu hùng

Khúc,...Ngô, Đinh,... Lý đến Trần, Lê...
Đều đánh giặc sang lấn cõi bờ
Dẫu có hiềm riêng đều trút bỏ
Đồng tâm hiệp lực giữ cơ đồ

Mấy ngàn năm đổ máu rơi xương
Từng lúc giang sơn có nhược cường
Đoàn kết diệt thù yên Tổ quốc
Không nhường biển đảo với biên cương

Bây giờ lạy cướp nhận làm cha
Hiểm hoạ quốc vong đoạ nước nhà
Con cháu ngày sau nô dịch chắc
Sao còn đất Việt của dân ta

Nòi giống Lạc Hồng vững bước chân
Cùng nhau giữ đất của tiền nhân!

Tuy Hoà, 06/6/2018