Nhị nữ Trưng Vương nổi tiếng vì
Liễu đào nhưng toả chí nam nhi
Thù nhà tức giận y Tô Định (1)
Nợ nước căm hờn giặc Hán (2) mi
Lĩnh ngoại sáu lăm thành chiếm giữ
Mê Linh một cõi đất đô kỳ
Anh thư nước Việt lần đầu khởi
Sử sách muôn đời mãi khắc ghi.

Tuy Hoà, 08/3/2017
(1) Thái thú Giao Chỉ của nhà Đông Hán cai trị dân ta, người đã giết Thi Sách là hôn phu của bà Trưng Trắc.
(2) Tức nhà Đông Hán do Lưu Tú lập nên sau nhà Tân do Vương Mãng tiếm ngôi, một triều đại của Trung Hoa.