Bậu hỡi xin cùng đối ẩm nha
Này đây tửu ngọc rót ly ngà
Mơ thời lãng bạt phương trời thẳm
Mộng thuở phiêu bồng lữ quán xa
Bởi nghĩa ân nồng vương điệu tóc
Nên tình ái đượm khoả làn da
Hồn nương thể xác giao hoà nhã
Đốt mảnh hương nguyền trỗi nhịp ca.

Tuy Hoà, 28/12/2017
Đây là bài thơ Đường luật ngũ độ thanh.