Chẳng rõ chơi cờ tự lúc nao
Nhìn xem thế trận cũng vui nào
Đối xanh tượng tấn kia đường hảo
Nghênh đỏ xa bình nọ thế cao
Khai chiến huynh nầy tung điệp pháo
Cuộc tan muội ấy sỹ song trào
Kỳ phùng địch thủ nhường lai đáo
Hán giới Sở hà thuở ước giao.

Tuy Hoà, 11/11/2017