Trời chiều bỗng chốc nổi phong ba
Màu xám dần đen lịm nắng tà
Sấm nổ đì đoàng như pháo dội
Mây ùn kín kịt tựa mù sa
Nước tuôn dòng ngọc đầu con phố
Mưa đổ giọt vàng cuối ngõ xa
Cây lá reo mừng, tươi sắc nhuận
Người vui mát mẻ khắp muôn nhà.

Tuy Hoà, 10/7/2017