Đứng tựa cây lan ở cánh rừng
Vua hiền đối diện lấy làm ưng
Truyền cho thái giám vời lên kiệu
Rồi rước cô nàng tiến nhập cung
Thục nữ vừa đôi trang tuấn kiệt
Thuyền quyên phải lứa bậc anh hùng
Xuất thân thôn dã nhưng tài giỏi
Quốc trị gia tề, đế nghiệp hưng.

Tuy Hoà, 09/9/2017