“Nhân Võ Đại Vương” thuỵ sắc phong
Anh hùng dân tộc chống Nguyên-Mông
Tài năng lỗi lạc vang trời đất
Đức độ cao vời rạng tổ tông
Thế giới vinh danh hàng tướng kiệt
Nước nhà tôn thánh bậc huân công
Phò vua cứu nạn, yên bờ cõi
Ân trạch của ngài tạc núi sông. (1)

Tuy Hoà, 20/8/2017
(1) Sau khi Trần Hưng Đạo qua đời, triều đình phong tặng ông là “Thái sư Thượng Phụ Thượng Quốc công Nhân Võ Hưng Đạo Đại Vương”. Ông được nhân dân cả nước tôn vinh là “Đức Thánh Trần” và lập đền thờ ở nhiều nơi, song nổi tiếng hơn cả là Đền Kiếp Bạc ở xã Hưng Đạo (Chí Linh, Hải Dương).