Nguyên tiêu núi Nhạn (1) mỗi hằng niên
Khởi tự ban đầu ở Phú Yên (2)
Thi hữu nhiều nơi về dự khán
Tao đàn bổn xứ đến hoà duyên
Vịnh ngâm réo rắt vang bờ mộc
Ca xướng thâm trầm vọng cõi miên
Rằm nguyệt sáng soi đền tháp cổ
Thả diều thơ giấy, nét hồn nhiên.

Tuy Hoà, 02/3/2018
(1) Đêm thơ Nguyên tiêu Phú Yên diễn ra trên núi Nhạn Tháp thuộc phường 1, thành phố Tuy Hoà.
(2) Đêm thơ Nguyên tiêu được tỉnh Phú Yên tổ chức lần đầu tiên (năm 1991) ở Việt Nam.