Máu Lumumba đỏ thắm
Máu Lumumba đỏ thắm
Cônggô!
Niềm khát khao của các bạn
Cũng là niềm khát khao của chúng tôi
Cùng với các bạn
Chúng tôi khát khao cách mạng

Máu Lumumba đỏ thắm
Máu Lumumba đỏ thắm
Cônggô!

Cách mạng của các anh
Cũng là cách mạng của chúng tôi
Và chúng ta có chung:
Cách mạng thế giới


1961
Nguồn: Thơ Inđônêxia, NXB Văn học, 1964
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)