Sợi Bèo ai dệt lụa tương tư,
Để bến tương tư Nước đợi chờ?
Xuân giục lòng hoa từng cánh mở,
Từng tao tơ Ý buộc hương Thơ.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990