Tìm đến Trữ La thôn giặt lụa,
Ngồi đây trên phiến đá tương tư.
Lòng hoa chưa có ai là chủ,
Nở giữa mùa trăng cạnh nước hồ.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990