44.00
2 bài thơ
Tạo ngày 16/12/2018 13:57 bởi Vanachi
Tập thơ Phấn hương rừng (1939, được tặng giải “Khen tặng” của Tự Lực văn đoàn).