Có nghĩa gì đâu một bức thư?
Cho lòng nhẹ vợi nỗi tương tư.
Nhưng rồi lại thấy tương tư nữa,
Một bức thư sau vẫn đợi chờ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]