Có nghĩa gì đâu một bức thư?
Cho lòng nhẹ vợi nỗi tương tư.
Nhưng rồi lại thấy tương tư nữa,
Một bức thư sau vẫn đợi chờ.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990