Trăng chảy ngập đường đi. Thuở ấy
Đôi người so bóng bước song song.
Rồi trăng từ đó tương tư bóng,
Chảy ngập tương tư khắp nẻo lòng.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990