Nắng chiếu bình nguyên toả một vùng
Mây thành bãi rộng núi hang chồng
Bờ cỏ rãnh hoang hoa còn đỏ

Ô kìa, cá lọt lưới bên sông
Say chống gậy lê thơ tìm hứng
Vào đông trời ấm tựa xuân nồng

tửu tận tình do tại