Áo gấm rực hơn màu ráng đỏ
Sớm du xuân về ngả ruộng đồng
Không màng công sức nhà nông
Lúa non cứ thúc ngựa ngông đạp tràn

tửu tận tình do tại