Nằm trong rừng thương xuân sắp hết
Vén rèm xem cảnh đẹp cuối xuân
Người đưa thư chợt tới gần
Thư mời ta tới gia lân Xích Tùng
Lò luyện lửa bừng bừng vừa nhóm
Cây đào tiên vài khóm ra hoa
Uống đan trẻ mãi không già
Tiếc chi vài chén Lưu hà rượu ngon.