Lạc Dương thăm tài tử
Giang Lĩnh đã lưu đày
Nghe nói mai nở sớm
Có như xuân nơi này?