Bóng ô bỗng lạc hướng non đoài,
Mặt nguyệt ao đông mọc mé ngoài.
Hóng mát đêm khuya ngồi xoã tóc
Mở song nhàn hạ nằm sân nhà.
Hương sen nhờ gió mùi thơm ngát,
Khóm trúc giọt sương thánh thót sa.
Muốn giải nổi buồn đàn dạo khúc,
Tri âm thưởng thức hận không ai.
Tâm tình cảm xúc, nhớ về bạn,
Nhung nhớ nửa đêm lao mộng dài.