Lên tháp cao nhìn xuống
Thấy kinh đô phồn hoa
Trúc dọc bờ sông Vị
Thượng uyển đến nơi xa
Quanh thành dinh thự đẹp
Bờ ruộng lều nông gia
Nhiều kiếp từ sơ địa
Đắp cát thành tháp toà
Kiến tính, công đức hiện
Tinh tấn, Phật không xa
Chư thiên gần, ta biết
Không trung rải hương hoa


Nguồn: Cõi thiền & thơ, NXB Tôn giáo, 2011
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)