Nắng sớm chiếu lầu sang sáng rực
Gió đông êm không phất bụi trần
Rượu say công tử còn nằm
Mỹ nhân tranh thủ xem xuân thế nào
Xuân chẳng ở ngàn dâu xanh ngắt
Lại chẳng hề ở gặt lúa mùa
Hướng tây buổi buổi chỉ ưa
Ngắm hoa dương liễu đang đùa gió xuân
Lại còn được biết nông dân
Ngũ hầu gia chẳng lại gần được đâu.