Xương khô đêm khó nằm
Dế cùng rả rích ngâm
Già khóc không lệ dính
Sương thu nhỏ giọt giầm
Khoẻ đi như kéo cắt
Suy đến tựa thoi đâm
Gỡ mối không lòng mới
Gom buồn sót nhớ thầm
Nỡ sao theo buồm nam
Núi sông như xưa cũ.