Bến đò Phương hoa thơm không hái
Núi Tung còn giữ lại nắng hồng
Thương cây trịch trục ra bông
Chịu bao mưa gió e không nổi rồi

tửu tận tình do tại