Giếng rêu cùng nhớ đến nhau
Bặt không tin tức dây gầu đứt đôi
Rượu nhờ xuân phát xanh tươi
Già rồi bệnh tật trắng đời ẩn thu.