Ngày xuân dẫm đất cả trăm lượt
Sáng chạy mất chân tung bụi thơm
Cỏ ngựa cơm sư hoa quét cả
Nước khe vài chén uống chiều buông.